top of page
One%20of%20the%20display%20units%20at%20

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

TRỤ SỞ CHÍNH:
25 Trung tâm Barket Ali Khan, Đường tròn, Lahore, Pakistan.

XƯỞNG SẢN XUẤT:
32 KM, Đường Lahore-Shiekhupura,
Shiekhupura


ĐT:
+92 42 37659347
+92 42 37637564


ĐỐI VỚI YÊU CẦU:

Ông Saad Khalid

saad@shamshir.com.pk
skshamshir1@gmail.com


 
  
bottom of page